Menya unasobanukirwe uko bigenda ngo umugore asame

 

 
Gusama ni igihe urusoro ruba rwakozwe no guhura kw’intanga rwarika muri nyababyeyi. Iyo urusoro rwamaze kwarika, umuntu aba yasamye, atangiye urugendo rw’amezi icyenda rw’igihe cyo gutwita. Urusoro rukorwa iyo intanga ngore ihuye n’intanga ngabo. Kugirango rero intanga zibashe guhura zikore urusoro, hakaba haba habanje kubaho ukwitegura k’umubiri kugirango uzabashe kwakira urusoro.
 
Ibintu byibanze bibanziriza gusama.
 
1. Gukorwa kw’intanga
Intanga ngabo ndetse n’intanga ngore nibyo bihura kugirango bitange urusoro ruzatanga umwana. Gukorwa kw’intanga ngore bibaho mu gihe umuntu akiri mu nda (ataravuka), gukura kwazo bigatangira mu bwangavu kugera umugore acuze. Ku bagabo intanga zikorwa kuva mu bugimbi kugera ubuzima burangiye.
 
2. Gukura kw’intanga
Nyuma yo gukorwa kw’intanga, intanga zirakura, kugirango zibashe gukora urusoro ruzatanga umwana muzima. Intanga ngabo zikurira mu mirerantangangabo (epydidimis), naho intanga ngore zigakurira mu mirerantanga (ovaries). Iyo izi ntanga zamaze gukura neza, ziba zishobora guhura zigakora urusoro ruzima.
 
3. Kurekurwa kw’intangangore
Buri kwezi, intangangore imwe irarekurwa ku mukobwa/umugore uri mu gihe cyo kororoka. Kurekurwa kw’intanga ngore iva mu murerantanga (ovary) ijya mu muyoborantanga (uterine tube) ni ngombwa kuko mu muyoborantanga ariho intanga ngore n’intanga ngabo zihurira.
 
4. Gusohora: kurekurwa kw’intanga ngabo
Gusohora ni igikorwa cyo kurekurwa kw’amasohora ava mu gitsina cy’umugabo. Gusohora ni igikorwa gishyira ku muherezo ibyishimo byo mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina ku mugabo. Iyo umugabo rero asohoye ari mu gikorwa cy’imibonano mpuzabitsina, amasohoro aba arimo intanga ngabo yinjiri mu gitsina cy’umugore.
 
5. Imibonano mpuzabitsina
Imibonano mpuzabitsina igira uruhare mu kugirango intanga ngabo zihure n’intanga ngore. Iyo umugabo amaze gusohora, intanga ngabo zinjirira mu gitsina cy’umugore. Intanga ngabo zica ku nkondo y’umura zigakomeza muri nyababyeyi kugera zigeze mu muyoborantanga aho zihurira n’intanga ngore.
 
6. Guhura kw’intanga
Iyo intangangabo n’intangangore zihuriye mu muyoborantanga, intangangabo itangira kwinjira mu ntanga ngore bityo bigakora urusoro. Urusoro rukorerwa mu muyoborantanga mu gice kitwa ampulla mu rurimi rw’icyongereza. Iyo urusoro rumaze gukorwa, rutangira kumanuka rwerekeza muri nyababyeyi aho rwarika.
 
Ese ni ibiki bigira uruhare mu gusama k’umuntu:
Hari ibintu byinshi bigira uruhare kugira ngo umuntu asame. Muri byo, twavugamo ibi bikurikira:
• Imyaka: Bitandukanye no ku mugabo, umugore ashobora kubyara mu myaka runaka y’ubuzima bwe. Iyi myaka yo kororoka ku mugore itangira umukobwa agiye mu bwangavu kugera acuze imbyaro.
• Ukwezi k’umugore: nkuko twabyigishijwe mu zindi nkuru za tantine (ukwezi k’umugore), umugore ashobora gusama igihe akoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy’uburumbuke.
• Inshuro ukora imibonano mpuzabitsina: iyo ukora imibonano mpuzabitsina gake gashoboka, uba ufite amahirwe make yo gusama.
• Igihe umaze utabyara: byagaragaye ko abantu bamaze igihe kinini batabyara baba bafite amahirwe make yo gusama.
• Uko ubuzima bwawe buhagaze: uko ubuzima buhagaze nabyo bishobora kugira uruhare mu gusama. Iyo ufite uburwayi bujyanye cyane cyane n’imyanya myibarukiro nk’ibibyimba, bushobora kukubuza gusama.
 
Ni ryari ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ugasama?
Igihe cyose umuntu akoze imibonano mpuzabitsina, ntago ariko buri gihe abasha gusama. Hari abantu benshi bakeka ko igihe bakoreye imibonano mpuzabitsina idakingiye bashobora gusama kandi nyamara si iminsi yose. Ku muntu ufite ukwezi guhoraho, ashobora gusama iminsi itatu mbere y’uko intanga ngore irekurwa, umunsi intanga ngore yarekuweho, ndetse n’iminsi itatu inyuma y’uko intanga ngore isohowe. Impamvu ni uko intanga ngabo ndetse n’intanga ngore ishobora gutegereza byibura iminsi itatu mu mubiri itarapfa. Iyo umugore akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye muri iyo minsi, ashobora gusama. Igihe ukoze imibonano mpuzabitsina mu yindi minsi, kabone naho utaba wikingiye, ntago wabasha gusama.
 
Impamvu zishobora gutuma umuntu adasama Umugore umwe mu bagore umunani agira ibibazo bijyanye no gusama. Kugira ibibazo mu gusama biterwa n’impamvu zitandukanye kandi bifite aho bihuriye n’ubugumba. Muri byo twavugamo ibi bikurikira:
  • Ukwezi guhindagurika: abantu bafite ukwezi guhindagurika bagira ibibazo bijyanye no kurekurwa kw’intanga ngore (ovulation) ku buryo buhindagurika. Aba bagore rero bakunze kugira ibibazo mu gusama.
  • Indwara zitandukanye mu myanya myibarukiro: indwara zo mu myanya myibarukiro zishobora gutuma umuntu atabasha gusama.
  • Ibibazo bijyana n’intanga ngabo: iyo intanga ngabo zibaye nkeya, cyangwa zikaba zipfuye bishobora gutuma umuntu atabasha gusama.
  • Ibibazo bijyanye n’ijyanwa ry’intangangabo cyangwa irekurwa ry’intangangore: nkuko twabibonye, intanga zombi ziba zigomba guhurira mu miyoborantanga kugirango urusoro rubashe gukorwa. Iyo habayemo ibibazo mu ijyanwa ryazo mu miyoborantanga, ntago umuntu abasha gusama.
  • Kunywa itabi: itabi ni ribi kuko rishobora gutera ibibazo mu gusama. Umugabo unywa itabi agira ibibazo mu gukorwa kw’intanga ngabo. Umugore unywa itabi agira ibibazo mu gusama.
Nabigenza nte mu gihe ntabasha gusama?
Abagore benshi bakunze kugira ibibazo mu gusama. Ahanini biterwa n’imisemburo imwe n’imwe bafite ku buryo budahagije. Ibibazo bya nyababyeyi idakora neza, ubukare bwa acide yo mu gitsina cy’umugore bushobora kwica intanga ngabo ndetse n’ibindi. Igihe umugore atabasha gusama, hari ibyo yakorerwa/yakora kugirango abashe gusama.
  • Guhabwa imisemburo: iyo umugore atabasha gusama bitewe n’imisemburo idahagije, ashobora kugana kwa muganga akaba yahabwa imisemburo y’imikorano.
  • Gukoresha uburyo bwa IVF (In Vitro Fertilization): ubu ni uburyo bukoreshwa igihe nyababyeyi y’umugore itabasha gukuza umwana. Intanga ngabo n’intanga ngore bihurizwa hanze. Ubwo urusoro rukurira muri Laboratory rugakora umwana. Ubundi buryo bukoreshwa ni uguhuza intanga ngabo n’intanga ngore maze bigahabwa undi mugore ufite nyababyeyi nzima.
  • Iyo umugore afite ikibazo cy’uko amatembabuzi afite aside nyinshi yakwica intangangabo, intangangabo ishobora kwinjizwa mu muyoborantanga maze igahura n’intanga ngore ako kanya, bitagombeye urugendo mu gitsina cy’umugore. Ibi bituma intanga ngabo itabasha kwicwa na aside iri mu matembabuzi y’umugore.
  • Tantine iragira inama abagore bafite ikibazo cyo kudasama kugana muganga, akareba impamvu ibitera.
Ni ibiki nakora kugirango mbashe gusama neza?
 Niba uri umugore, gerageza kumenya neza ukwezi kwawe. Ibi bizakurinda gusama utabiteganyije.
 Irinde kunywa itabi
 Gerageza gukora imyitozo ngororamubiri
 Gerageza kurya indyo yuzuye, harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n’ibitera imbaraga.
 Irinde gukoresha ibiyobyabwenge, ibirimo arukoro nk’inzoga n’ibindi.
 Irinde umunaniro ukabije (stress)
 Gerageza kuryama amasaha ahagije, hagati y’amasaha atandatu n’umunani).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *